OVER ONS

Downloads

Onze boodschap over welzijn

Mantelzorgers zijn onmisbaar en besparen hoge zorgkosten. Vrijwilligers zorgen voor een bruisend Barendrecht op het gebied van sport, kunst, cultuur, welzijn en alle andere sectoren. Ouderen zetten zich steeds langer in en maken hiervoor gebruik van de noodzakelijke ondersteuning. Het diverse sportaanbod in de wijken in laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. En jongerencoaching en verdiepende (groeps)activiteiten voor jongeren zien een toename in deelnemers.

In verband met bovenstaande trends stuurde wij in juli een belangrijke boodschap naar de politieke partijen in Barendrecht. Op basis van deze boodschap gaan wij graag met hen, en alle andere betrokkenen, in gesprek over de komende vier jaar. Wij gaan voor minder zorg en meer welzijn in de wijken. Blijf investeren in het welzijn van onze inwoners in Barendrecht! Download de volledige boodschap via de knop hiernaast. 

Alles voor en met elkaar. KijkopWelzijn is er voor alle Barendrechters. KijkopWelzijn richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen in de samenleving. Denk hierbij aan jongeren in een sociaal isolement, mantelzorgers en ouderen. Maar ook voor alle vrijwilligers en buurtbewoners in Barendrecht. Heeft u een vraag? De professionals helpen u graag verder! 

Onze diensten bestaan uit, Jeugd- en Jongerenwerk, Buurtsportcoach, Mantelzorg  Adviespunt, Ouderenwerk, Wijk- en Vrijwilligerswerk en Vraagwijzer. Hieronder vallen diverse projecten zoals bijvoorbeeld Eenzaamheid, de Kruidenier Koerier en ANWB Automaatje.

Missie en Visie

Missie

 

KijkopWelzijn is een welzijnsonderneming die werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij de vraag en de eigen kracht van Barendrechters uitgangspunt is.

 

KijkopWelzijn levert en ontwikkelt diensten die een bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke knelpunten in buurten of wijken, die de sociale samenhang vergroten en die de participatie van bewoners van Barendrecht bevorderen.
Onze taak is het activeren en laten participeren van inwoners. Wij streven ernaar inwoners te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, maar ook tot het dragen van (mede)verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van inwoners die ondersteuning nodig hebben.

 

Wij werken vanuit verbinding en zijn innovatief en gedreven, met als uitkomst een meetbaar resultaat waarin de inwoners van Barendrecht zich herkennen.

 

Inwoners en ketenpartners vinden in KijkopWelzijn een partner die klantgericht is en die met kennis en expertise vorm en inhoud geeft aan de maatschappelijke agenda op het terrein van welzijnswerk.

Visie

Het welzijnsbeleid van de gemeente Barendrecht richt zich op drie thema’s:

  • Actieve participatie

  • Een hoge mate van zelfredzaamheid

  • Onderlinge betrokkenheid

 

Actieve participatie

De participatie van de Barendrechtse bevolking is over het algemeen groot, hoewel dat niet voor alle groepen geldt. Jongeren zullen hier bijvoorbeeld continu toe gestimuleerd moeten worden.

 

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid van met name ouderen en andere kwetsbare groepen is een aandachtsgebied. Dit hangt samen met de snelheid waarmee de maatschappij lijkt te veranderen, door bijvoorbeeld digitalisering.

 

Onderlinge betrokkenheid

De onderlinge betrokkenheid staat onder spanning. Barendrecht heeft de afgelopen vijftien jaar een explosieve bevolkingsgroei doorgemaakt als gevolg van de realisatie van de Vinex-locatie Carnisselande. Door de komst van Carnisselande is een deel van het ‘oude’ Barendrecht verhuisd en is een omvangrijke nieuwe bevolkingsgroep binnen de gemeentegrenzen komen wonen. De afstand tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Barendrecht neemt toe.

 

In deze context heeft de gemeente behoefte aan deskundige ondersteuning en uitvoering van beleid gericht op de drie thema’s. KijkopWelzijn is hiervoor het eerste aanspreekpunt voor bewoners.

 

Barendrecht is onderdeel van het zogenoemde BAR-verband (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

#34.png
#36.png
#35.png